error-file:tidyout.log 01. Juli 2005
error-file:tidyout.log
error-file:tidyout.log
error-file:tidyout.log
error-file:tidyout.log I konkurssagen

Phoenix Kapitaldienst GmbH

meddeler bobestyreren

advokat Frank Schmitt

følgende:

Konkurs indledt mod Phoenix
Ved konkursdekret af dags dato fra Amtsgericht Frankfurt/Main – skifteretten – er der indledt konkurs mod Phoenix Kapitaldienst GmbH's formue, og advokat Frank Schmitt er indsat som bobestyrer. Rettens afgørelse var baseret på erklæringen fra bobestyreren, hvori det blev konstateret, at selskabet var betalingsudygtigt og insolvent.


Mere end 30.000 investorer er berørt af konkurssagen. Disse vil på skiftesamlingen, som skifteretten har fastsast til at finde sted den 5. oktober 2005, få mulighed for at få detaljerede oplysninger om konkursboets eventuelle krav, varigheden af konkurssagen, og hvilke muligheder der evt. vil være for fyldestgørelse af deres krav. Skiftesamlingen vil på grund af det forventede store antal deltagere ikke finde sted i skifterettens lokaler, men i Congress Centrum, Messe Frankfurt.


Der kan stadig ikke siges noget endeligt om, hvor stort tab investorerne i sidste ende har lidt, da dette afhænger af et retsspørgsmål, som diskuteres mellem bobestyreren, den tyske garantifond (EdW) og forskellige investorers advokater i forbindelse med indledelsen af konkursen. Dette spørgsmål vil sandsynligvis kun kunne besvares ad rettens vej.


På tidspunktet for udfærdigelsen af erklæringen var der et tilgodehavende på ca. 232 mill. EUR på de konti, der blev bestyret af den foreløbige bobestyrer.


Som det er bekendt fra andre pressemeddelelser, har arvefællesskabet efter afdøde hidtidige eneejer Dieter Breitkreuz indledt et såkaldt proklama. Dette proklama skal begrænse dødsboets hæftelse. Hvis dødsboet skulle være insolvent, opstår der en konkursorden mellem de kreditorer, der har anmeldt deres fordringer rettidigt, og dem, der har overskredet anmeldelsesfristen. Undertegnede har før anmeldelsesfristens udløb som (foreløbig) bobestyrer anmeldt en fordring på ca. 22 mill. EUR for Phoenix. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke nogen konkret viden om, hvorvidt dødsboet er insolvent eller om der aktuelt kan påregnes dividende på de anmeldte fordringer.


Der opkastes med jævne mellemrum spørgsmål om eventuelle ansvarskrav mod tredjemand. Det kunne tænkes, at konkursboet kan gøre krav gældende mod forskellige implicerede, som fx revisorer, der har revideret årsregnskaberne eller foretaget ekstraordinær revision. Sådanne såkaldte „kollektive skadeserstatningskrav“ er ganske vist noget specielt inden for erstatningsretten, da både begrundelsen for kravet og dokumentationen af størrelsen på tabet er meget komplicerede sager. Ud over de kollektive skadeserstatningskrav, som bobestyreren kunne gøre gældende, kan der være individuelle skadeerstatningskrav fra de enkelte investorer. Det ligger dog ikke inden for bobestyrerens kompetence at bedømme dette. Frank Schmitt vil ligeledes redegøre udførligt for dette på skiftesamlingen i oktober.


Kontakt: Advokat og pressechef Ronja Sebode, Schultze & Braun, afdeling Achern, RSebode@schubra.de, Tlf.: +49 7841/708-0


Advokatfirmaet Schultze & Braun Rechtsanwaltsgesellschaft für Insolvenzverwaltung mbH har i mere end 20 år beskæftiget sig med alle spørgsmål vedrørende konkursforvaltning. Schultze & Braun beskæftiger 38 bobestyrere over hele Tyskland. Der behandles hvert år flere hundrede konkurser. Sagerne spænder fra fysiske personers konkurs til store internationale konkurssager

error-file:tidyout.log
error-file:tidyout.log
error-file:tidyout.log
error-file:tidyout.log
error-file:tidyout.log

Schultze & Braun Rechtsanwaltsgesellschaft für Insolvenzverwaltung mbH,
http://www.schubra.de, Email: mail@schubra.de

error-file:tidyout.log