Herschikking van de Europese Insolventieverordening 2015

Inhoudsopgave

Informatie en achtergronden omtrent de herschikking van het Europese Parlement en de Raad omtrent het faillissement

Achtervolgend vindt u een documentenvergelijk opgesteld van Schultze & Braun tussen de nieuwe Europese Insolventieverordening (herschikking) en de Verordening nr. 1346/2000 van 29 mei 2000 en een samenstelling van de belangrijkste documenten uit het wetgevingsproces omtrent de herschikking van de Europese Insolventieverordening vergezeld van links naar de documenten op de website van betreffende Europese organisaties.

Deutsche Version / English Version / Version française / Versione italiana

 1. Documentenvergelijk van tussen de nieuwe Europese Insolventieverordening (herschikking) en de Verordening nr. 1346/2000 van 29 mei 2000 – opgesteld van Schultze & Braun

  VERORDENING (EU) 2015/848 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
 2. Voorstel van de Europese Commissie voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad betreffende insolventieproceduresCOM(2012) 744

 3. Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 5 februari 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 346/2000 betreffende insolventieprocedures P7_TA-PROV(2014)0093

  Annex: Verslag van het commissie juridische zaken van 20 december 2014 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1346/2000 betreffende insolventieprocedures (COM(2012)0744 – C7-0413/2012 – 2012/0360(COD))A7-0481/2013

 4. Compromisvoorstel van de Raad voor een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1346/2000 betreffende insolventieprocedures -Algemene oriëntatie 10284/14 ADD 1


  Annex: Inleiding – 10284/14 INIT

  Annex: Corrigendum – 10284/14 COR 1 & 10284/14 ADD 1 COR 1
 5. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad betreffende insolventieprocedures [eerste lezing]-Politiek akkoord15414/14 ADD 1

  Annex: Inleiding van 20 november 201415414/14 INIT

  Annex: Corrigendum van 25 november 201415414/14 ADD 1 COR 1 (betreft niet de Nederlandse versie)
 6. Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende insolventieprocedures (herschikking)-Vastgesteld door de Raad op 12 maart 201516636/5/14 REV 5

  Annex: Motivering van de Raad16636/5/14 REV 5 ADD 1
 7. VERORDENING zoals van het Parlement aangenomen op 20 mei 2015PE 31 2015 INIT

 8. Publicatie van de VERORDENING in het publicatieblad van de Europese Unie op 5 juni 2016CELEX 32015R0848 DE

 9. VERORDENING (EG) Nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures

 10. Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1105 van de commissie van 12 juni 2017 tot vaststelling van de formulieren als bedoeld in Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad betreffende insolventieprocedures – Publicatieblad van de Europese Unie